STARTSIDAN / OM OSS / STADGAR
 

Stadgar för Lillöring Fiskeklubb

1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Lillöring Fiskeklubb med Luleå som hemort.

§ 2 Ändamål och uppgifter
Föreningen har till uppgift att verka för fiskevård och fiskevårdsinsatser i syfte att främja medlemmarnas möjligheter till fritidsfiske.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställts vid föreningens möten.

För att förverkliga sina mål kan föreningen anordna:
kurser, seminarier, utbildningar, temakvällar/dagar, fiskearrangemang, informations- och rådgivningsverksamhet och liknande samt att knyta kontakter och samverka med andra organisationer, företag och verksamheter.

För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar samt mottar bidrag och donationer.

§ 3 Medlemmar
Medlem i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar. Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan kallas en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa.

§ 4 Medlemsavgift
Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte.

§ 5 Medlemskapets upphörande
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och efter föreningsmötesbeslut skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera
den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte
där beslut om uteslutning ska behandlas. Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

§ 7 Föreningsmöte
Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen så anser det behövligt eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna kräver det för att behandla ett och samma ärende.

Föreningens årsmöte ska hållas före 15 mars.

På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Som medlem räknas endast den som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret.

Hedersmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningens möten. På föreningsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Val förrättas med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten. Kallelse till föreningsmöte ska tillställas medlemmarna genom brev eller på annat sätt som beslutas av årsmötet. I kallelsen ska meddelas vilka ärenden som ska behandlas.

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

  • att mötet är stadgeenligt utlyst
  • fastställande av mötets dagordning
  • val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare för mötet
  • behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om dess godkännande
  • behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över detta samt beslut om fastställande av bokslutet
  • frågan om beviljande av ansvarsfrihet
  • val av styrelse
  • val av revisorer
  • behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet • beslut om medlemsavgiften
  • övriga frågor

§ 8 Styrelsen
Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för högst två år i sänder, samt minst två (2) övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget, så att årligen hälften av dem är i tur att ersättas.

I styrelsen ingår dessutom minst två suppleanter, vilka väljs för ett år i taget. Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordförande eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.

Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden och minst två eller hälften av övriga ledamöter är närvarande. Kallelse till styrelsens möten ska alltid tillställas revisorerna.

§ 9 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av två i föreningen, föreningens ordförande eller vice ordförande tillsammans med kassören. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad. Vid behov kan styrelsen utfärda fullmakt att teckna firma i vissa ärenden.

§ 10 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning
av föreningen kan inte fattas med annat än med fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna.

Vid upplösningen av föreningen överlämnas tillgångarna till barncanserfonden.

Powered by CuteNews

   
Annonsörer:

 

 

 

Lillöringen Fiskeklubb
Fiskeklubben grundades 2007. Föreningen lyfter stolt fiskehatten för alla de människor som lagt ner tid, arbete och engagemang för fiskeklubben och vårt klubbvatten. Utan dessa eldsjälar hade det förmodligen sett mycket annorlunda ut idag. Vårt klubbvatten är Skäftestjärn, 34 km utanför Luleå, på vägen mellan Selets bruk och Klöverträsk.

Lillöringen Fiskeklubb
God fiskelycka önskar Styrelsen